Licentie- en privacyovereenkomst voor eindgebruikers van Pearson Education

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Pearson Education, Inc en de bedrijven die rechtstreeks en indirect aan Pearson zijn gelieerd ("Pearson").   Als u de website en/of de service waarvoor u zich wilt registreren opent of gebruikt, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met deze overeenkomst. Als u zich niet wilt houden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, meldt u zich dan niet aan of opent of gebruikt u deze website niet.

Pearson kan de bepalingen in deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra deze zijn geplaatst. Als u de wijzigingen in de bepalingen van deze overeenkomst niet wilt accepteren, kunt u uw toegang tot de betreffende website annuleren zoals is beschreven in Sectie 10.3. Als u doorgaat met het gebruik van de websites van Pearson via uw Pearson-account, geeft u hiermee aan akkoord te gaan met de bepalingen van de gewijzigde overeenkomst.

1. De website

Pearson biedt websites en andere digitale bronnen en services die beschikbaar zijn via het internet en waarvoor eindgebruikers zich moeten registreren. In dit document worden deze digitale bronnen, inclusief software, producten, toepassingen en andere services die in verband met Pearson worden aangeboden, gezamenlijk aangeduid als "de website".  In het geval dat zich een conflict voordoet tussen de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en specifiekere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op een andere website of geïntegreerde partnerwebsite van Pearson, gelden bij een dergelijk conflict de specifiekere bepalingen en voorwaarden en alleen voor websites die zulke andere gebruiksvoorwaarden hebben.

2. Eigendomsrechten van de informatie, materialen en software van de website

U erkent expliciet en gaat er expliciet mee akkoord dat (a) de website informatie, tekst, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal ("materialen" genoemd) bevat die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere eigendomsrechten ("intellectuele eigendomsrechten" genoemd); (b) alle rechten op, zeggenschap over en belangen in deze materialen en intellectuele eigendom uitsluitend en exclusief behoren tot Pearson of zijn licentieverleners; en (c) dat deze intellectuele eigendomsrechten geldig zijn en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of later worden ontwikkeld.

3. Gebruik van de informatie en materialen van de website

3.1. Beperkte eindgebruikerslicentie.  Pearson biedt een beperkte licentie aan alle gebruikers van de website. Deze licentie is niet-uitsluitend, persoonlijk en niet-overdraagbaar en kan niet in sublicentie worden gegeven. Personen met een websitelicentie kunnen materialen uitsluitend voor hun eigen persoonlijke, niet-commerciële en educatieve doeleinden gebruiken, weergeven en, indien deze functies beschikbaar zijn op de website, de indeling wijzigen, downloaden en afdrukken.  Aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) mogen niet met anderen worden gedeeld of op andere wijze openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde derden, ongeacht het doel.

3.2. Toegestaan gebruik van materialen.  U kunt van tijd tot tijd en onregelmatig niet-substantiële delen van materialen van de website gebruiken in memo's, rapporten en presentaties, alleen voor zover dergelijk gebruik educatieve doeleinden heeft en niet-commercieel van aard is, de pedagogische of commerciële waarde van de materialen niet wordt beperkt en voor zover is toegestaan als "fair use", "fair dealing" of een equivalent daarvan conform toepasselijk auteursrecht en intellectuele-eigendomswetgeving.  In zulke gevallen moet u bij de gebruikte materialen alle auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen en andere kennisgevingen van de website vermelden (al dan niet opgenomen in die betreffende materialen) en moet u een kloppende bronvermelding van Pearson en zijn licentieverleners geven.

3.3. Verboden gebruik van materialen.  Uitgezonderd zoals u expliciet in deze overeenkomst is toegestaan in Sectie 3.2 hierboven of nadat u expliciete schriftelijke toestemming hebt verkregen van Pearson, mag u de materialen niet gebruiken, wijzigen, aanpassen, de indeling ervan niet veranderen, downloaden, uploaden, plaatsen, reproduceren, uitzenden, publiceren, weergeven, uitvoeren, overdragen of herdistribueren, in geen enkele vorm, indeling of media of op enige technologische wijze, zonder dat u vooraf schriftelijke toestemming hebt verkregen van Pearson en alle andere eigenaren van de intellectuele-eigendomsrechten van dergelijke materialen. 

3.3.1 U mag materialen van de website niet reproduceren, gebruiken, verkopen, verzenden, publiceren, uitzenden of op andere wijze verspreiden of distribueren ten behoeve van anderen, inclusief maar niet beperkt tot anderen binnen hetzelfde bedrijf, dezelfde school, universiteit of andere organisatie, ongeacht of er kosten voor worden berekend of een vergoeding voor wordt gegeven, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in of met "course packets" (cursuspakketten) of met cursussen die het website-deel van het curriculum niet bevatten.

3.3.2 Het is verboden materialen van de website of antwoorden op huiswerk- of testvragen die door de website worden geboden, te plaatsen in nieuwsgroepen, op maillijsten, elektronische bulletinboards, huiswerksites, contentaggregators, services voor bestandsopslag of andere online locaties.

3.3.3 Het is verboden om illustraties, grafieken, foto's, concepten, uitgebreide tekstgedeelten, hoofdstukken of e-books van de materialen te gebruiken buiten de klas waarin de website wordt gebruikt.

3.4. Toestemming.  Als u toestemming wilt vragen om materialen van de website te reproduceren voor andere doeleinden dan de specifiek geautoriseerde educatieve doeleinden, of als u vragen hebt over de juiste manier om kennisgevingen te vermelden, conform Sectie 3.2, maakt u gebruik van de informatie op www.pearsoned.com/permissions om contact op te nemen met de juiste Pearson-medewerker.  Voor het gebruik van door Pearson gelicentieerde inhoud is toestemming nodig van Pearsons licentieverlener.  Als u de materialen met toestemming gebruikt, dient u bij de gebruikte materialen alle auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen en andere kennisgevingen van de website te vermelden (al dan niet opgenomen in die betreffende materialen) en moet u een kloppende bronvermelding van Pearson en zijn licentieverleners geven.

4. Beschikbaarheid van de website en de materialen.  Pearson kan met of zonder kennisgeving aan u, op elk gewenst moment het gebruik en de toegankelijkheid van de website beperken, en de duur en hoeveelheid van het gebruik van de website beperken. Anders dan de periodieke beperkingen wegens routineonderhoud, gelden deze beperkingen gewoonlijk onder buitengewone omstandigheden, die buiten de macht van Pearson liggen.  Pearson kan elk deel, elke functie of inhoud van de website op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten zonder u hiervan in kennis te stellen; Pearson zal echter redelijkerwijs te verwachten activiteiten ondernemen om eindgebruikers op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de website, indien uitvoerbaar, en alternatieve materialen bieden als substantiële delen van de website worden verwijderd.   Informatie en updates over de wijzigingen in de website en de beschikbaarheid ervan worden regelmatig geplaatst op de ondersteuningswebsite.

5. Websites en inhoud van derden.  Pearson is niet verantwoordelijk voor de materialen die door derden op de website worden geplaatst of die op de website worden geopend via hypertext of andere "computerlinks" naar sites die door derden worden gehost en die zich buiten de invloed van Pearson bevinden ("website van derden"). Pearson ondersteunt producten, diensten of informatie van deze derden niet en is niet rechtstreeks of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door of naar verluidt veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op de inhoud, goederen en diensten die beschikbaar zijn via websites van derden, of die op andere wijze door derden op de website zijn geplaatst.  Op dezelfde wijze geldt dat het opnemen van links naar websites van derden op de website niet impliceert dat de eigenaren van websites van derden toestemming hebben gegeven voor het opnemen van deze links, of dat ze de website van Pearson op andere wijze sponsoren of steunen.  Pearson is niet verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van websites van derden via links op de website.  Als u ontdekt dat een link naar de website van derden niet werkt, niet meer verwijst naar de inhoud die is aangegeven op de website, of verkeer verwijst, neemt u dan contact op met de klantenservice.

6. Eindgebruikersinhoud

6.1. De website biedt functionaliteit aan gebruikers voor het uploaden of plaatsen van opmerkingen, ideeën, artikelen, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten en andere materialen of inzendingen ("Eindgebruikersinhoud").  Plaats alleen eindgebruikersinhoud die uw eigen, originele werk is of waarvoor u de nodige rechten of toestemming hebt verkregen om het openbaar te maken.   De opvattingen en meningen in eindgebruikersinhoud komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Pearson of zijn gelicentieerde inhoudsproviders of licentieverleners.  De eindgebruiker die de eindgebruikersinhoud heeft geplaatst, is als enige verantwoordelijk voor de eindgebruikersinhoud.  U erkent dat eindgebruikersinhoud niet vooraf door Pearson wordt gescreend.  Pearson en zijn toegewezen medewerkers behouden zich het recht (maar niet de plicht) voor om eindgebruikersinhoud om welke reden dan ook naar eigen inzicht te controleren, plaatsing ervan te weigeren of te verwijderen. Pearson behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website te beëindigen om het verdere plaatsen van verboden eindgebruikersinhoud te voorkomen. Wij vragen uw Pearson via de ondersteuningswebite op de hoogte te stellen als u verboden eindgebruikersinhoud ontdekt (zoals hieronder is beschreven in Sectie 6.3).

 

6.2. Pearson geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van eindgebruikersinhoud en wijst alle aansprakelijkheid af voor fouten, weglatingen, schending van rechten van derden of onwettelijk gedrag dat voortkomt uit geplaatste, per e-mail verstuurde of op andere wijze via de website verzonden eindgebruikersinhoud. 

 

6.3. Verboden eindgebruikersinhoud.  U gaat ermee akkoord geen eindgebruikersinhoud te uploaden, plaatsen, per e-mail te versturen of op andere wijze te verzenden waarvoor het volgende geldt:

6.3.1 De eindgebruikersinhoud is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, onterecht, lasterlijk, aanstootgevend, krenkend, grof, obsceen, smadelijk, privacy schendend, hatelijk of raciaal, etnisch of op andere wijze laakbaar;

6.3.2 U hebt wettelijk gezien of op basis van een contractuele of fiduciaire relatie (zoals informatie van ingewijden, eigen en vertrouwelijke informatie die is verkregen of opgedaan bij werkrelaties of conform niet-openbaarmakingsovereenkomsten) niet het recht de eindgebruikersinhoud te verzenden;

6.3.3 De eindgebruikersinhoud maakt inbreuk op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij;


6.3.4 De eindgebruikersinhoud bevat softwarevirussen of andere besmettelijke of schadelijk middelen, functies of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of apparatuur voor telecommunicatie te verstoren, teniet te doen of te beperken of die informatie biedt over het gebruik van malware of andere schadelijke materialen en mechanismen of die het gebruik hiervan bevordert;


6.3.5 De eindgebruikersinhoud bevat advertentie- of ander promotiemateriaal, van wat voor soort dan ook;

6.3.6 De eindgebruikersinhoud bevat Persoonlijke gegevens van derden (zoals is beschreven in Sectie 8.2), behalve met betrekking tot het plaatsen en/of doorgeven van beoordelingen of andere informatie door een docent of onderwijsinstelling op een zodanige wijze dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor de betreffende eindgebruiker en/of die strookt met Sectie 8.4;  

6.3.7 De eindgebruikersinhoud ondermijnt het pedagogische doel van het materiaal op de website en de cursus waarbij deze wordt gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot antwoorden op vragen die op de website worden gebruikt).

6.4. Pearsons gebruik van de eindgebruikersinhoud.  Door eindgebruikersinhoud te plaatsen geeft u Pearson een permanente licentie voor het hosten, verzenden, gebruiken en distribueren van dergelijke eindgebruikersinhoud, voor de doeleinden waarvoor deze is geplaatst.  U erkent en gaat ermee akkoord dat Pearson zich het recht voorbehoudt de eindgebruikersinhoud te bewaren: (a) tot het einde van het huidige semester of een andere registratieperiode van de relevante cursus of andere website, of zolang de eindgebruiker een account heeft bij Pearson, afhankelijk van wat het langste duurt, en gedurende een redelijke termijn daarna; en (b) in het geval van een mogelijke schending van deze bepalingen of bij een geschil met betrekking tot eindgebruikersinhoud, de website en/of het account van de eindgebruiker voor onbepaalde tijd. U erkent en stemt ermee in dat Pearson zich verder het recht voorbehoudt om eindgebruikersinhoud samen met uw persoonlijke informatie openbaar te maken als dit wettelijk is verplicht of als te goeder trouw wordt aangenomen dat dergelijk bewaren of openbaar maken redelijkerwijs nodig is om; (b) de onderhavige servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat eindgebruikersinhoud de rechten van derden schendt; of (d) om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Pearson, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.  Indien eindgebruikersinhoud tot uitdrukking komt in uw uitvoering van educatieve opdrachten en beoordelingen, behoudt Pearson zich verder het recht voor om dergelijke inhoud voor onbepaalde tijd te hosten, verzenden, gebruiken en distribueren zonder te refereren aan uw persoonlijke informatie voor de beperkte doeleinden van productontwikkeling en educatief onderzoek. 

7. Beperkingen van het gebruik van de website.  U stemt ermee in om de website niet voor de volgende doeleinden te gebruiken:

            7.1. het uploaden, plaatsen, e-mailen of het anderszins verzenden van verboden eindgebruikersinhoud, zoals is beschreven in Sectie 6 of deze overeenkomst op andere wijze schenden.

7.2. zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of een valse verklaring geven over uw relatie met een persoon of entiteit of deze relatie verkeerd voorstellen; inclusief het gebruik van de aanmeldingsgegevens van een andere persoon

7.3. het uploaden, plaatsen, e-mailen of het op andere wijze verzenden van ongevraagde of niet-geautoriseerde advertenties, promotiematerialen, "junk mail", "spam", kettingbrieven", "piramidespellen" of andere vormen van verzoeken;

7.4. het gebruik van of poging tot gebruik van "deep-links", "scrapers", "robots", "bots", "spiders", "datamining", "computercode" of andere geautomatiseerde middelen, programma's, hulpprogramma's, algoritmes, processen of methodologieën of handmatige processen met soortgelijke processen of functionaliteit om zonder voorafgaande, expliciete schriftelijke toestemming van Pearson een deel van de website, gegevens of inhoud die op of via de website kunnen worden geopend of enig ander materiaal van Pearson te openen, verwerven, kopiëren of controleren;

7.5. het verkrijgen of pogen te verkrijgen, met welke middelen dan ook, van materialen, eindgebruikersinhoud of andere gegevens, inhoud, software of code die beschikbaar is op of via de website ("website-inhoud"), die niet doelbewust openbaar zijn gemaakt door openbare weergave op de website of via toegang met een zichtbare link op de website;

7.6. inbreuk maken op alle ingezette middelen ter beperking of voorkoming van toegang tot de website of website-inhoud;

7.7. inbreuk maken op de beveiliging van de website of pogen om niet-geautoriseerde toegang te verkrijgen tot de website, website-inhoud of computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een service van de website door middel van hacken, password mining of andere middelen;

7.8. het verstoren of pogen te verstoren van de juiste werking van de website of andere activiteiten die op of via de website worden uitgevoerd, inclusief het openen van website-inhoud voor het bedoelde publicatietijdstip op de website;

7.9. actie ondernemen of het pogen om actie te ondernemen die, exclusief naar het oordeel van Pearson, een onredelijke of buitenproportioneel grote belasting of druk legt of dreigt te leggen op de website of de infrastructuur van de website;

7.10. het verstoren van de normale dialoog of zich anderszins gedragen op een wijze die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van gebruikers om in realtime informatie uit te wisselen of om op normale wijze berichten, artikelen of inzendingen te versturen;

7.11. het belemmeren of verstoren van de website of servers of netwerken die verbonden zijn met de website, of het negeren van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn met de website; 

7.12. het schenden van toepasselijk lokaal, federaal, nationaal of internationaal recht of de academische regels of ander beleid van uw onderwijsinstelling of een andere sponsororganisatie; of

7.13. het vertonen van gedrag waardoor de pedagogische of commerciële waarden van de materialen verminderen.

8. Het privacybeleid van Pearson voor de openbaarmaking van demografische en persoonlijke informatie

8.1. Demografische informatie.  Door de website te gebruiken geeft u aan dat Pearson demografische gegevens over uw gebruik van de website mag verzamelen, gebruiken, verkopen, licentiëren en op andere wijze demografische gegevens mag distribueren, in aangepaste vorm zodat u redelijkerwijs niet kunt worden geïdentificeerd, als hulpmiddel voor marktevaluatie, productbeoordeling en -verbetering, onderwijsonderzoek en voor andere doeleinden die redelijkerwijs door Pearson worden vastgesteld.

8.2. Persoonlijke informatie.  Voor deze overeenkomst wordt met "persoonlijke informatie" informatie bedoeld die Pearson op deze website verzamelt of die u op andere wijze aanbiedt, die gegevens bevat op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres, gebruikersnaam, wachtwoord, burgerservicenummer, bankrekeningnummers en/of belasting-, sociale-verzekering- of andere nationale identificatienummers.  

8.3. Toestemming.  Toestemming kan expliciet zijn (bijvoorbeeld elektronisch door bepaling te accepteren die het bedoelde gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie beschrijven) of impliciet (bijvoorbeeld wanneer u persoonlijke informatie geeft die nodig is voor een service waarom u heeft gevraagd). In het algemeen geldt dat wanneer u ons persoonlijke informatie geeft, wij aannemen dat u ermee instemt dat we deze informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden die zijn vastgesteld of beschreven in dit privacybeleid, of zoals anders is aangegeven op het moment van verzamelen. 

 

8.4.  Verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie.  Pearson maakt geen persoonlijke informatie die is gekoppeld aan uw gebruik van de website openbaar aan derden die niet aan Pearson zijn gelieerd, behalve zoals is beschreven in deze overeenkomst.  Door deze overeenkomst te accepteren geeft u aan en stemt u ermee in dat Pearson uw persoonlijke informatie mag verzamelen, gebruiken en openbaar mag maken zoals is toegestaan en/of wordt vereist door plaatselijke privacyregelgeving die voor u geldt.   Door de bepalingen van deze overeenkomst te accepteren, stemt u expliciet in met het volgende gebruik en de volgende openbaarmaking van uw persoonlijke informatie (voor zover voor u geldt) voor de hierin genoemde doeleinden: 

 

            (a)  persoonlijke informatie mag openbaar worden gemaakt aan en worden verzameld, gebruikt en/of opgeslagen door Pearson, en mag worden overgedragen aan ondernemingen die aan Pearson zijn gelieerd en/of geautoriseerde leveranciers (leveranciers die namens ons services bieden, waarvoor de beperkingen van dit privacybeleid gelden) door het hosten, onderhouden en ondersteunen van de website, waarbij technische en klantondersteuning wordt geboden, betalingen worden verwerkt en ons bedrijf wordt beheerd en bestuurd. Pearson neemt redelijke contractuele, technische en procedurele maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen met toepasselijke, plaatselijk geldende wet- en regelgeving als deze informatie wordt verwerkt, behandeld en/of opgeslagen door Pearson en zijn gelieerde ondernemingen of leveranciers. 

 

            (b)  Persoonlijke informatie kan ook worden opgeslagen, gebruikt en openbaar worden gemaakt in verband met de voorgestelde of werkelijke financiering, securitisatie, verzekering, verkoop, toewijzing of andere afstoting van Pearson, geheel of gedeeltelijk, zijn activiteiten of activa, ter evaluatie en/of uitvoering van de voorgestelde transactie.  Rechtverkrijgenden of opvolgers van Pearson of zijn activiteiten of activa mogen uw persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken voor dezelfde doeleinden die worden beschreven in deze privacyovereenkomst.  

 

c) Als u informatie plaatst of uw persoonlijke informatie op andere wijze communiceert op forums, in community's, toepassingsroosters, directory's en/of met andere communicatiehulpmiddelen op de website waarmee het contact tussen eindgebruikers mogelijk wordt gemaakt, is uw toestemming voor openbaarmaking impliciet en Pearson is niet verantwoordelijk voor verdere openbaarmaking waartoe plaatsing kan leiden.

 

(d) Persoonlijke informatie, inclusief beoordelingen en andere onderwijsgegevens, kunnen worden verzameld, gebruikt, gehost en opgeslagen door en/of openbaar gemaakt aan docenten, beheerders en andere leden van de onderwijsinstelling die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde cursus op de website door middel van roosters, beoordelingslijsten en andere toepassingsfuncties. Docenten en cursusbeheerders hebben de mogelijkheid om beoordelingslijstgegevens van de website te exporteren met als doel onderwijsgegevens bij te houden, en in sommige gevallen kunnen ze gegevens importeren die al door uw onderwijsinstelling in een website-toepassing zijn bijgehouden.

 

(e) Persoonlijke informatie kan door Pearson worden verzameld, gebruikt, gehost, opgeslagen en openbaar worden gemaakt op verzoek van de onderwijsinstelling, het schooldistrict of systeem waarbij u bent ingeschreven of een andere organisatie die uw gebruik van de website ondersteunt, of door de verantwoordelijke onderwijsorganisaties van de overheid, voor educatieve of administratieve doeleinden, zoals het evalueren van student- of docentdeelname in de websiteactiviteiten of voor de evaluatie van de doeltreffende werking van de website; of

 

            (f) In het geval dat Pearson, uw onderwijsinstelling of wetsuitvoerende organen een redelijke basis hebben om u te verdenken van (pogingen tot) illegaal gedrag, oneigenlijke wachtwoordtoegang, schenden van deze overeenkomst of andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden, gedrag dat door onderwijsinstellingen wordt afgekeurd of ander gedrag dat is verboden door uw academische instelling of uw werk, kan persoonlijke informatie openbaar worden gemaakt aan uw onderwijsinstelling, haar faculteit en administratie en/of wetsuitvoerende organen of andere regulerende functionarissen, teneinde het onderzoek van het vermoede wangedrag te bevorderen.

8.5. Statistische gegevens. Voor sommige activiteiten op de website moeten gebruikers informatie verzenden die wordt gerangschikt in tabellen en opgeslagen in een database. De verkregen gegevens worden gebruikt om statistieken te produceren die een integraal onderdeel vormen van de educatieve waarde van deze activiteiten. Voor zover de opgevraagde gegevens persoonlijk van aard zijn, blijven de specifieke reacties van een gebruiker vertrouwelijk en worden ze op geen enkele wijze gekoppeld aan een naam of e-mailadres. Door deel te nemen aan een activiteit waarbij informatie wordt gebruikt die door eindgebruikers is ingevoerd voor statistische analyse binnen de activiteit, geeft u ons toestemming uw gegevens op te nemen in de studie.

 

8.6. Marketing.  Pearson behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie te gebruiken voor het aanbieden van producten (dat wil zeggen contact opnemen met gebruikers over deelname aan focusgroepen, seminars of productbeoordelingen of het bieden van informatie over aanvullende of upgradeproducten) aan gebruikers van 13 jaar en ouder, die ervoor hebben gekozen om marketinginformatie te ontvangen van Pearson. Pearson verkoopt dergelijke persoonlijke informatie niet aan derden.

 

8.7. Toegang, correctie en contact met ons opnemen.  Als u toegang wilt tot Persoonlijke informatie die in verband met deze website is gegeven of als u deze informatie wilt corrigeren, kunt u wijzigingen aanbrengen via de profielbeheerfunctie op de website of ons te e-mailen of te schrijven. Het adres vindt u in Sectie 15 (Kennisgeving).  Uw recht op toegang en correctie van persoonlijke informatie valt onder toepasselijke juridische beperkingen.  We kunnen redelijke stappen nemen om uw identiteit te controleren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Als u inlichtingen wilt winnen, als u klachten hebt of andere vragen omtrent uw persoonlijke informatie (inclusief wat betreft de overdracht van persoonlijke informatie aan andere rechtsgebieden), kunt u ons e-mailen of schrijven zoals hierboven is beschreven.

8.8. Gebruik van "cookies".   U erkent en stemt in met het gebruik van "cookies" in verband met uw activiteiten op de website. Deze cookies worden bewaard zolang u aangemeld bent voor een website. Cookies zijn alfanumerieke identifiers die we via uw webbrowser overbrengen naar de vaste schijf van uw computer als u de website bezoekt en opnieuw bezoekt.  Met cookies kunnen wij en onze serviceproviders bijhouden welke pagina's u bezoekt en welke inhoud u bekijkt, en ze zijn nodig om deze website correct te laten werken.  Hoewel de informatie die via cookies wordt verzameld op zichzelf niet wordt beschouwd als persoonlijke informatie, kan deze informatie ons in staat stellen om uw gebruik van de website in verband te brengen met andere informatie die we over u hebben verzameld, inclusief persoonlijke informatie. Als u niet wilt dat we cookies op de vaste schijf van uw computer kunnen opslaan, vindt u in de helpsectie van uw browser hoe u cookies kunt uitschakelen of filteren en hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding ontvangt als er een nieuw cookie is ontvangen. Het uitschakelen van bepaalde cookies kan er echter toe leiden dat uw mogelijkheid tot gebruik van deze website of bepaalde functies van de website wordt beperkt. 

8.9. Verzamelen van IP-adressen.  Wanneer u zich bij de website aanmeldt, worden bepaalde gegevens zoals uw IP-adres (Internet Protocol), internetprovider, besturingssysteem, de service waar u vandaan komt en de tijd en datum van uw bezoek automatisch verzameld als onderdeel van de werking van deze softwareomgeving. Hoewel deze informatie op zichzelf geen persoonlijke informatie is, wordt deze aan u persoonlijk gekoppeld via het aanmeldingsproces. Deze informatie is niet zichtbaar of toegankelijk voor andere gebruikers van de website, maar wordt door Pearson bijgehouden en gebruikt voor administratieve doeleinden en ter verbetering van de website-service.

 

8.10. Aard van gegevens op internet.  Vanwege de complexiteit en de open aard van het internet bestaat er altijd een risico dat informatie die is verzameld met en/of wordt weergegeven op de website gevaar loopt of wordt geopend, ondanks de implementatie van krachtige maatregelen ter bescherming van gegevens door Pearson.  Om zulke risico's in te perken dient u (a) veilige gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken en ze met zorg te beveiligen tegen openbaarmaking; (b) uw toegang tot de website te beperken tot veilige netwerken; en (c) bijgewerkte internetbeveiligings- en antivirussoftware op uw computersysteem te implementeren.  Als u vermoedt dat de beveiliging van uw computer in het geding is of dat uw gebruikersnaam of wachtwoord is gebruikt door derden, neemt u contact op met de klantenservice. Wijzig dan ook onmiddellijk uw wachtwoord via de  profielbeheerfunctie op de website.

 

8.11. Internationale overdracht van gegevens.  De persoonlijke informatie die aan Pearson wordt aangeboden in verband met deze website wordt opgeslagen op de servers van Pearson of van bedrijven die aan Pearson zijn gelieerd en/of van geautoriseerde leveranciers, en zijn toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers, vertegenwoordigers en personen die in naam van Pearson handelen en Pearsons gelieerde bedrijven en geautoriseerde leveranciers.  Vanwege het internationale karakter van de website kan persoonlijke informatie worden verzonden, opgeslagen en verwerkt in een ander land dan het land waar u woont ("Rechtsgebied Ingezetene"), inclusief hoofdzakelijk de Verenigde Staten, de Europese Unie en India.  Redelijke contractuele of andere maatregelen die Pearson neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen buiten het Rechtsgebied Ingezetene vallen onder toepasselijke buitenlandse vereisten, bijvoorbeeld wettelijke verplichting door overheidsinstanties of rechterlijke bevelen voor het openbaar maken van persoonlijke informatie aan overheidsinstanties in de landen waar deze gegevens zijn opgeslagen of worden verwerkt.  ALS U WOONACHTIG BENT IN DE EUROPESE UNIE, CANADA OF EEN ANDER RECHTSGEBIED MET EEN SOORTGELIJKE REGELGEVING VOOR GEGEVENSOVERDRACHT, GAAT U ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U AANBIEDT KAN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR EN OPGESLAGEN IN LANDEN BUITEN DE EU, CANADA OF UW RECHTSGEBIED INGEZETENE, INCLUSIEF DE VERENIGDE STATEN DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, HEBT U GEEN TOEGANG TOT DE SERVICES WAARVOOR AANMELDING IS VEREIST. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

8.12 Wijzigingen in het privacybeleid.  Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien.   Als we beogen persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor doeleinden die wezenlijk verschillen van de doeleinden die zijn beschreven in dit beleid, nemen we de redelijkerwijs te verwachten maatregelen om u op de hoogte te stellen door updates te plaatsen op de ondersteuningswebsite, en plaatsen we de nodige aanpassingen van dit privacybeleid bij de link in de voettekst op elke pagina van de website.  We raden u aan om de ondersteuningswebsite en de links naar de licentieovereenkomst en het privacybeleid onder aan de website regelmatig te controleren.  Uw doorgaande aanbod van persoonlijke informatie aan of gebruik van de website nadat er wijzigingen zijn aangebracht in dit privacybeleid, geven aan dat u deze wijzigingen accepteert. 

 

8.13 Anonieme registratie. We kunnen het gebruik van de website niet ondersteunen, tenzij deze overeenkomst is geaccepteerd. U kunt uw Pearson-account maken met een pseudoniem als u niet wilt dat Pearson een gegevensrecord heeft van uw echte persoonlijke informatie. Ga als volgt te werk om uzelf anoniem te registreren:

(a) Stel een e-mailadres in voor uw pseudoniem (valse naam), zodat uw docent en Pearson indien nodig met u kunnen communiceren. Gebruik een e-mailservice zoals Yahoo! of Gmail.

            (b) Op de pagina Accountinformatie voor deze cursus geeft u het e-mailadres en het pseudoniem op in plaats van uw echte persoonlijke informatie.

(c) Stel uw docent er schriftelijk van op de hoogte dat u een pseudoniem (naam en e-mailadres) hebt gebruikt voor de registratie. BELANGRIJK: u moet uw docent vertellen dat u een pseudoniem gebruikt om punten te kunnen krijgen voor uw taken en toetsen. Stuur GEEN informatie naar Pearson op basis waarvan uw pseudoniem aan uw echte persoonlijke informatie kan worden gekoppeld.

 (d) Als u zich eerder hebt geregistreerd bij websites van Pearson met uw echte persoonlijke informatie en u er nu voor kiest om een pseudoniem te gebruiken, maakt u een nieuw account met een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord. Gebruik de bestaande gebruikersnaam die aan uw echte persoonlijke informatie is gekoppeld niet.

9. Uw overige verantwoordelijkheden aangaande registratie voor de website

9.1. Wanneer u zich registreert voor de website conform deze overeenkomst, verklaart u tegenover Pearson dat: (a) de informatie die u Pearson hebt gegeven om u te registreren als eindgebruiker volledig, correct en actueel is; (b) u Pearson binnen 15 dagen in kennis stelt van wijzigingen in uw registratie-informatie; (c) u instemt met het ontvangen van kennisgevingen of processen op het e-mail- en/of postadres dat u hebt gegeven; en (d) dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet deelt, behalve als dit expliciet wordt geautoriseerd volgens de bepalingen van uw licentie.

9.2. Als een van deze verklaringen onjuist is of wordt, of als u deze vereisten niet volledig naleeft, heeft Pearson het recht om uw toegang tot de website op te schorten en/of te beëindigen.

9.3. U bent ook verantwoordelijk voor het verkrijgen en gebruiken van alle computerhardware en -software die u nodig hebt om de website te openen en te gebruiken en voor kosten die in rekening worden gebracht voor uw eigen toegang via een internetprovider of andere websites van derden.

9.4. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van de website onder uw gebruikersnaam en wachtwoord, of dit gebruik nu plaatsvindt door uzelf of door iemand anders. U bent ervoor verantwoordelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen en beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik en openbaarmaking. Als u erachter komt of als u vermoedt dat er inbreuk is gemaakt op de website, zoals de diefstal of het ongeautoriseerde gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, stelt u Pearson onmiddellijk op de hoogte door contact op te nemen met de klantenservice.

10. Beëindiging van de toegang

10.1. Als u binnen de eerste 15 dagen na het registreren bij Pearson via een eCommerce-transactie niet tevreden bent over de website, kunt u een volledige teruggave aanvragen, waarna uw toegang en deze licentie worden beëindigd.  Deze teruggave is niet van toepassing op verloren of zoekgeraakte codes. Dit teruggavebeleid geldt ook niet voor aankopen via een winkel, maar niet beperkt tot campusboekwinkels.  Schaft u producten van Pearson, inclusief toegangscodes, aan bij een winkel, dan valt dit onder het teruggavebeleid van die winkel.

10.2. Uw toegang begint op de dag dat u het registratieformulier verstuurt en loopt gedurende de specifieke periode die is vastgesteld, ongeacht of de website wordt gebruikt. Uw verplichtingen conform deze overeenkomst bestaan totdat de genoemde periode verloopt of de toegang door u of Pearson wordt beëindigd.

10.3. U kunt deze overeenkomst en uw rechten op het gebruik van de website op elk gewenst moment en zonder reden beëindigen door Pearson op de hoogte te stellen van uw besluit tot opzegging. U kunt een kennisgeving sturen zoals is beschreven in Sectie 15 (Kennisgeving).

10.4. Pearson kan, geheel naar eigen en absoluut inzicht, en met of zonder kennisgeving, uw toegang tot de gehele website of een deel van de website opschorten, of deze overeenkomst beëindigen en bijgevolg uw rechten op het gebruik van de website, wegens gedrag of gebruik (door u of iemand die toegang heeft met uw gebruikersnaam en wachtwoord) dat Pearson beschouwt als schending van deze overeenkomst of wegens ander gedrag of gebruik dat volgens Pearson schadelijk is voor andere eindgebruikers, de inhoudsproviders van Pearson of de website of de belangen van Pearson.

11. Uw rechtsmiddelen.  Pearsons gehele verplichting jegens u en uw enige en exclusieve rechtsmiddel, wat betreft het gebruik van de website, is het vervangen van een gebruikersnaam of wachtwoord als aanmeldingsgegevens die momenteel geldig zijn, geen toegang geven tot de website. Pearson biedt geen teruggave of vervangende toegang bij verloren of zoekgeraakte toegangscodes. Uw enige recht als het gaat om gebrek aan overeenstemming of ontevredenheid over (a) deze overeenkomst, van tijd tot tijd aangepast, (b) registratiekosten of andere kosten voor het gebruik van de website, (c) toegang tot, gebruik van of prestaties van de website, of (d) website/inhoud, is het beëindigen van uw toegang zoals wordt beschreven in Sectie 10.3.

12. Afwijzing van garanties

12.1. PEARSON BIEDT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE.  DE WEBSITE EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN EN SOFTWARE DIE VIA DE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, WORDEN "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" AANGEBODEN VOOR GEBRUIK.  PEARSON WIJST VOOR ZOVER WETTELIJK IS MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, JURIDISCH, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERHANDELBAARHEID, EN KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WAT BETREFT OF IN VERBAND MET PRODUCTEN OF WEBSITES GELEVERD AAN GELICENTIEERDEN CONFORM DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND MET DE WEBSITE.  PEARSON BIEDT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS OF VRIJ IS VAN FOUTEN OF DAT INFORMATIE OP DE WEBSITE OF EEN WEBSITE WAARAAN DEZE WEBSITE IS GEKOPPELD, JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, MENINGEN EN ANDERE MATERIALEN OP DE WEBSITE TE EVALUEREN.  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

12.2. U gaat er expliciet mee akkoord dat u de website geheel op eigen risico gebruikt. Geen verklaringen, informatie of adviezen, inclusief maar niet beperkt tot, verklaringen over de capaciteit, geschiktheid voor gebruik of prestatie, of deze nu zijn geuit door een medewerker, wederverkoper of een andere vertegenwoordiger van Pearson, die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, zullen door Pearson als garantie voor enig doel worden beschouwd of aanleiding geven tot enige verplichting van Pearson, en u stemt ermee in dat u niet op dergelijke verklaringen, informatie en adviezen vertrouwt.

12.3. Waar Pearson distributeur in plaats van uitgever is van materialen die via de website toegankelijk zijn, oefent Pearson niet meer redactionele controle uit over deze materialen dan een openbare bibliotheek, boekwinkel of kiosk. De opvattingen en meningen in deze informatie komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Pearson of zijn gelicentieerde inhoudsproviders of licentieverleners. Pearson nog zijn inhoudsproviders of licentieverleners bieden enige garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, waarheid, volledigheid of bruikbaarheid van zulke informatie.

13. Beperkte aansprakelijkheid

13.1. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT ZIJN PEARSON EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEVERLENERS, LEVERANCIERS EN CONTRACTANTEN (gezamenlijk "Aan Pearson Gelieerde Partijen”) IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS, BESCHULDIGINGEN, EISEN, SCHADES, VERLIEZEN, KOSTEN OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT HET KARAKTER, DIE VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN DE WEBSITE TE GEBRUIKEN – INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADELOOSSTELLING, INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, LOON- OF WINSTDERVING, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, CLAIMS VAN DERDEN, VERLIES DAT IS VEROORZAAKT DOOR UW VERTROUWEN OP MATERIALEN, INHOUD, INFORMATIE, WEBSITES, SOFTWARE OF PRODUCTEN DIE VERKREGEN ZIJN OP DE WEBSITE, OF FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERSTOORDE COMMUNICATIE, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, OF ENIGE VERSTORING VAN DE PRESTATIE, OF DIEFSTAL, VERNIELING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT UW GEGEVENSRECORDS, PROGRAMMA'S OF WEBSITES, OF ANDERE VERLIEZEN, ONGEACHT HET SOORT OF DE AARD, IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE - ZELFS ALS PEARSON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES OF VERLIEZEN VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE WAARAAN DEZE IS GEKOPPELD.  U ACCEPTEERT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET INSTELLEN VAN PROCEDURES VOOR GEGEVENSBACK-UP EN VIRUSCONTROLE, AL NAAR GELANG U DIT NODIG ACHT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

13.2. Indien Pearson ondanks het voorgaande aansprakelijk zou worden gesteld voor schades, dan overschrijdt de maximale aansprakelijkheid van Pearson en de aan Pearson gelieerde partijen, gezamenlijk of afzonderlijk, in geen enkel geval het totale bedrag in dollars dat door Pearson aan u wordt betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het geclaimde letsel of de geclaimde schade, ongeacht de vorm van de actie (contractueel, als onrechtmatige daad, schending van garantie of anderszins). Alle bepalingen in deze sectie gelden ook voor de directeuren, functionarissen, aandeelhouders, medewerkers, gelieerden, vertegenwoordigers, derden die inhoud bieden en licentieverleners van Pearson, evenals alle anderen die betrokken zijn bij het maken, produceren of distribueren van de website, en elk van deze personen heeft het recht deze bepalingen namens zichzelf te laten gelden en te handhaven.

14. Schadeloosstelling door u.  Voor zover maximaal wettelijk is toegestaan gaat u ermee akkoord Pearson en de aan Pearson gelieerde partijen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige en alle claims, beschuldigingen, eisen, schades, verliezen, kosten en aansprakelijkheid, van wat voor aard en van wie dan ook (inclusief maar niet beperkt tot, alle juridische of andere professionele tarieven en de kosten van de verdediging of vervolging van claims), die zich voordoen bij of worden ondervonden door Pearson en/of de aan Pearson gelieerde partijen, rechtstreeks of indirect, wegens enige handeling of enig verzuim door u en uw agenten, contractanten, medewerkers of vertegenwoordigers waarbij deze overeenkomst wordt geschonden of in strijd met rechten van derden of enige wet- of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van de website of de website-inhoud. 

15. Kennisgevingen, meldingen en vragen

Pearson stuurt u kennisgevingen per e-mail en/of per conventionele post en plaatst kennisgevingen op de website of op de ondersteuningswebsite en/of via de gewone post. Kennisgevingen van Pearson gaan in op de datum waarop Pearson te goeder trouw probeert u te bereiken.

U kunt Pearson kennisgevingen sturen zoals hieronder is beschreven. Kennisgevingen van u gaan in op de datum waarop Pearson de kennisgeving daadwerkelijk ontvangt.

Online: 

De ondersteuningswebsite http://help.pearsoncmg.com/rumba/universal_signin/en/ index_CSH.htm#us_support|csh

VSpostadres:

Pearson Education
Customer Technical Support 75
Arlington Street, Suite 300
Boston, MA 02116
[HJ1] 

Kennisgevingen van wijzigingen in uw registratie-informatie conform Sectie 8 moeten worden gedaan via de profielbeheerfunctie op de website of via de ondersteuningswebsite.

Vragen over deze overeenkomst, de website, de beschikbaarheid of beveiliging ervan, of de materialen die erop staan (inclusief alle opmerkingen en meldingen van verbroken links, verboden eindgebruikersinhoud of alle andere technische problemen of problemen voor de klantondersteuning) kunnen worden gemeld op de bovengenoemde contactadressen.  Vragen over deze overeenkomst, de website, de beschikbaarheid of beveiliging ervan, of de materialen die erop staan (inclusief alle opmerkingen en meldingen van verbroken links, verboden eindgebruikersinhoud of alle andere technische problemen of problemen voor de klantondersteuning) kunnen worden gemeld op de bovengenoemde contactadressen. 

16.  Rechtskeuze en keuze van rechtbank. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag). Alle acties, geschillen of strijdpunten met betrekking tot de overeenkomst of de website zullen worden beslist door bevoegde rechtbanken en u stemt in met de bevoegdheid en het rechtsgebied van deze rechtbanken en u gaat onherroepelijk akkoord met de betekening via email en/of met persoonlijke betekening of betekening per aangetekende post, met retourbevestiging, op het postadres dat in uw registratie-informatie te vinden is.  Deze overeenkomst, de rechten en plichten van u en Pearson conform de overeenkomst en alle geschillen of onenigheid met betrekking tot de website vallen onder en worden opgevat als onderworpen aan de onderstaande bepalingen voor rechtskeuze en keuze van rechtbank; vooropgesteld echter dat niets in deze alinea is bedoeld ter beperking van of in tegenspraak met de toepasselijkheid van lokale regelgeving ter bescherming van privacy en gegevens. waaronder het verzamelen, de vrijgave en het gebruik van uw persoonlijke informatie valt.   

a.         Als u in de VS woont of als u zich hebt aangemeld voor het gebruik van een website die wordt aangeboden door een bedrijf van Pearson dat in de VS is gevestigd, is deze overeenkomst onderworpen aan en op te vatten conform de wetten van de staat New York, zonder dat de principes van wetsconflicten gevolgen hebben.  U stemt ermee in u aan de persoonlijke en exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in de county New York, staat New York, te onderwerpen in het geval van claims die voortkomen uit uw gebruik van de website of deze overeenkomst. Als u een kantoor, agentschap of afdeling bent van de overheid van de Verenigde Staten, ontvangt u de website als commercieel item, met uitsluitend de rechten die zijn beschreven in deze overeenkomst, conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227-7202-4 en corresponderende gedeelten van toepasselijke en corresponderende bureau Federal Acquisition Regulations ("FAR's").

b.         Als u in Canada woont of als u zich hebt aangemeld voor het gebruik van een website die wordt aangeboden door een bedrijf van Pearson dat in Canada is gevestigd, is deze overeenkomst onderworpen aan en op te vatten conform de wetten van Ontario en de wetten van Canada die daarbinnen toepasselijk zijn, zonder dat de principes van wetsconflicten gevolgen hebben. U stemt ermee in u aan de persoonlijke en exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in de provincie Ontario te onderwerpen in het geval van claims die voortkomen uit het gebruik van uw gebruik van de website of deze overeenkomst. 

c.         Als u buiten de VS en Canada woont of als u zich hebt aangemeld voor het gebruik van een website die wordt aangeboden door een bedrijf van bedrijf van Pearson dat buiten de VS en Canada opereert, is deze overeenkomst onderworpen aan en op te vatten conform de wetten van Engeland, zonder dat de principes van wetsconflicten gevolgen hebben. U stemt ermee in u aan de persoonlijke en exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in Engeland te onderwerpen in het geval van claims die voortkomen uit het gebruik van uw gebruik van de website of deze overeenkomst. 

17. Naleving van de exportverplichtingen van de Verenigde Staten

Als u zich hebt aangemeld voor het gebruik van een website die wordt aangeboden door een bedrijf van Pearson dat in de VS is gevestigd, vallen deze overeenkomst en uw gebruik van de website onder alle wetten, regels, rechterlijke bevelen en andere beperkingen voor export van bepaalde materialen en technische gegevens uit de Verenigde Staten van Amerika (hier de "VS" genoemd) die van tijd tot tijd door de VS kunnen worden opgelegd. Overheid. In dit verband draagt u geen website-inhoud of andere daarvan afkomstige producten over, rechtstreeks of indirect, elektronisch of op andere wijze, aan landen, agenten, vertegenwoordigers of burgers van andere landen waarvoor de overheid van de VS of een instelling daarvan op het tijdstip van de export een exportlicentie vereist of andere overheidsgoedkeuring, zonder dat u deze licentie of goedkeuring eerst hebt verkregen. Conform de huidige beperkingen van de overheid van de VS mogen burgers van Cuba, Iran, Myanmar (Birma), Noord-Korea, Soedan en Syrië de website en de website-inhoud op dit moment niet gebruiken of openen.

18.  DMCA.  Als u vermoedt dat inhoud van de website of een site van derden via de website inbreukmakende inhoud bevat, kwaadaardige code of andere beledigende, lasterlijke of anderszins illegale of ongepaste inhoud, stuurt u een e-mailbericht naar: dmca.agent@pearsoned.com. Vermeld in uw e-mail de URL van de betreffende Pearson-pagina, de URL van de gelinkte pagina en een beschrijving van de betreffende inhoud, zodat Pearson snel op het probleem kan reageren.

19.  FERPA.  Pearson neemt talloze maatregelen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van alle studentengegevens te handhaven en te voldoen aan de eisen van Family Educational Record Privacy Act ("FERPA"), die van toepassing zijn op onderwijsgegevens van studenten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten..  Een uitgebreidere verklaring over het FERPA-beleid van Pearson vindt u op http://media.pearsoncmg.com/cmg/ferpa/ferpa.html. Voor meer algemene informatie over FERPA gaat u naar de website van het Amerikaanse ministerie van onderwijs op http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

20. Overig

20.1. Deze overeenkomst is voor u persoonlijk en u kunt uw rechten en verplichtingen conform deze overeenkomst niet toewijzen aan, overdragen op of delegeren naar anderen. Pearson kan zijn rechten en plichten conform deze overeenkomst toewijzen of delegeren.     

20.2. Indien een bepaling uit deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet handhaafbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze overeenkomst geldig en handhaafbaar volgens de bepalingen.

20.3. U erkent dat Pearson onherstelbaar beschadigd raakt door elke schending van deze overeenkomst door u of uw ongeautoriseerde gebruik van de website of website-inhoud en verder dat geldelijke schadevergoeding mogelijk niet afdoende is ter compensatie van deze schade. U gaat ermee akkoord dat Pearson recht heeft op wettelijke schadevergoeding of andersoortige genoegdoening in het geval van schending van deze overeenkomst door u of uw ongeautoriseerde gebruik van de website of de website-inhoud, zonder dat Pearson afziet van andere rechten en vergoedingen en zonder het verdere aantonen van onherstelbare schade of de ontoereikendheid van geldelijke schadevergoeding.

20.4. Wat de website betreft vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Pearson en u. De koppen in deze overeenkomst zijn toegevoegd voor de overzichtelijkheid en hebben geen juridische betekenis of consequenties. Als Pearson bij een of meer gelegenheden afstand doet van het recht een bepaling van deze overeenkomst te handhaven of dit nalaat, als handelswijze of anderszins, betekent dit afzien van rechten of nalaten niet dat Pearson ook bij andere gelegenheden de bepaling of voorwaarde, of een andere bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst, niet mag handhaven. De betekenis van deze overeenkomst kan niet worden gewijzigd door uw gedrag of het gedrag van Pearson, ook al gaat het om herhaald gedrag, of door een gewoonte of handelwijze van anderen die zich bezighouden met dezelfde of soortgelijke activiteiten.  Deze overeenkomst maakt niet alleen deel uit van het registratieformulier, maar is ook te vinden op de website via de link "licentie-overeenkomst", zodat u het op elk gewenst moment kunt lezen.

© 1997-2015 Pearson, Inc. Alle rechten voorbehouden.

V10.1 - voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2012